^

foto1 foto2 foto3 foto4

Szanowni Państwo, jeśli macie w domu sprawne zabawki, które znudziły się Waszym dzieciom – przynieście je do przedszkola. Dla naszych podopiecznych to będzie wspólna zabawa i wielka frajda J. Zbieramy książeczki, zabawki edukacyjne, układanki, puzzle (kompletne),gry, klocki, lalki, samochody … (z wyjątkiem pluszaków).

Każdy z nas ma w domu zabawki nieużywane przez pociechy – zamiast je przechowywać, warto oddać je przedszkolakom. Zabawki powinny być w dobrym stanie tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu dzieci. Można zostawić je przy sekretariacie u p. Cedzyńskiej, p. Milewicz lub u p. Skalskiej.

Bardzo dziękujemy!

Informujemy Rodziców, iż w związku z zamknięciem w dniu 31.12.2017 r. konta dochodów Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju od dnia 01.01.2018 r. prosimy wpłaty za przedszkole uiszczać na następujący rachunek bankowy:
52 8480 0004 2001 0099 9997 0001.

5a38f9c81cec8 p

 

 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju informuje, że

w wyniku naboru w dn. 15.12.2017r. na stanowisko nauczyciela wspomagającego

została wybrana pani Małgorzata Cepak- Szałek.

Busko-Zdrój, 05.12.2017 r.

 

W związku z brakiem zgłoszeń na stanowisko - nauczyciel wspomagający w zakresie pedagogika specjalna Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-zdroju ogłasza ponownie nabór.

 

 

 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1


Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel wspomagający
Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju
Okres zatrudnienia: od 18.12.2017 r. do 31.07.2018r. na czas określony
Podstawa zatrudnienia: 24,5/ 25 godzin dydaktycznych tygodniowo

 

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) Realizowanie zadań rewalidacyjno-opiekuńczych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami zgodnie z indywidualnymi orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz w Statucie Przedszkola;
b) Wykonywanie swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola;
c) Współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi przedszkola oraz specjalistami;
d) Współpraca z woźną w zakresie utrzymania ładu, porządku i estetyki we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci;
e) Obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej;
f) Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, wynikającego z indywidualnych Planów Doskonalenia Zawodowego.
g) Tworzenie indywidualnych programów wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi IPET.

 

Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość metod pracy i programów edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
b) Umiejętność przygotowania i sporządzania dokumentacji nauczycielskiej (np. dziennik, plany pracy, konspekty zajęć itp.)
c) Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, kreatywność, zaangażowanie, otwartość i gotowość na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:
1) Cv
2) List motywacyjny
3) Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) –kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem
4) Kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie szkoleń/warsztatów –kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem
5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
7) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnieniu.
9) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.
10) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 13.12.2017 r. o godzinie 15.00
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie przedszkola. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko kandydata

Dane teleadresowe

                                                                                                                                                                                                     Publiczne Przedszkole Nr 2

                                                                                    w Busku-Zdroju

                                                                                     ul. Kościuszki 14

                                                                                     28-100 Busko-Zdrój

 

„ Nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego”.

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Przedszkola po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Opis procedury wyłaniania kandydata
Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju.
Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
Dokumenty niekompletne zostaną zniszczone komisyjnie.

 

przycisk-pobierz kwestionariusz

przycisk-pobierz oswiadczenie