^

foto1 foto2 foto3 foto4

 

                                                                                                                  Busko-Zdrój, 08.10.2019 r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
- nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

 

Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel współorganizujący kształcenie
Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju
Okres zatrudnienia: od 04.11.2019 r. do 31.12.2019 r. na czas określony
Podstawa zatrudnienia: 22 / 20 godzin dydaktycznych tygodniowo
Kwalifikacje: pedagogika specjalna

 

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a)Realizowanie zadań rewalidacyjno – opiekuńczych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami zgodnie z indywidualnym orzeczeniem i opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych
w przedszkolu do realizacji oraz Statucie Przedszkola;

b)Wykonywanie swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola;

c)Współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi przedszkola oraz specjalistami;

d)Współpraca z woźną w zakresie utrzymania ładu, porządku i estetyki we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci;

e)Obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej;

f)Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, wynikającego z indywidualnych Planów Doskonalenia Zawodowego;

g)Tworzenie indywidualnych programów wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi IPET.

 

 

Wymagania dodatkowe:

a)Znajomość metod pracy i programów edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

b)Umiejętność przygotowania i sporządzania dokumentacji nauczycielskiej (np. dziennik, plany pracy, konspekty zajęć, itp.);

c)Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, kreatywność, zaangażowanie, otwartość i gotowość na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, wysoka kultura osobista.

 

 

Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
3.Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczona za zgodność z oryginałem.
4.Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
5.Kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie szkoleń/warsztatów – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
6.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. Art. 221 § 1 ).
8.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnieniu.
10. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
12. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 17.10.2019 r. o godzinie 14.00
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie przedszkola. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

 

 

 

Imię i nazwisko kandydata

Dane teleadresowe

 

 

                                                                                                        Publiczne Przedszkole Nr 2

                                                                                                        w Busku-Zdroju

                                                                                                        ul. Kościuszki 14

                                                                                                        28-100 Busko-Zdrój

 

"Nabór na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie".

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Przedszkola po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

 

 

Opis procedury wyłaniania kandydata
Kandydaci spełniający wymagania zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju.
Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
Dokumenty niekompletne zostaną zniszczone komisyjnie.

 

 

UWAGA!


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz oraz wymagane oświadczenia dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

 kwestionariuszprzycisk-pobierz

  • oświadczenie nr 1 przycisk-pobierz
  • oświadczenie nr2 przycisk-pobierz

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - nauczyciel współorganizujący kształcenie w  Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku - Zdroju nie został wyłoniony kandydat.

zgł_1.jpgzgł_2.jpgzgł_3.jpg

 

oświadczenie nr 1 przycisk-pobierz

oświadczenie nr 2 przycisk-pobierz

kwestionariusz przycisk-pobierz

Rodziców dzieci wszystkich grup wiekowych odbędzie się na sali gimnastycznej 24 września 2019 r. (wtorek)o godzinie 16.00.

Wejście od strony Skateparku.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju informuje,  że w wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - referent sekretariatu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku - Zdroju została wybrana : Pani Magdalena Gręda