^

foto1 foto2 foto3 foto4

ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH ODBĘDZIE SIĘ NA POSZCZEGÓLNYCH SALACH 22 WRZEŚNIA (WTOREK) O GODZINIE 15.30
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu we wrześniu 2015r. wynoszą:

UBEZPIECZENIE – 35,00 zł (na cały rok szkolny)
WYPRAWKA - 120,00 zł (na cały rok szkolny)
KOMITET RODZICELSKI – 60,00 zł (na cały rok szkolny)

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu Nr 2 Oddział Zamiejscowy w Dobrowodzie wynosi:

1godz. - 22zł + 209zł (wyżywienie) = 231zł
2 godz. - 44zł + 209zł (wyżywienie) = 253zł
3 godz. - 66zł + 209zł (wyżywienie) = 275zł
4 godz. - 88zł + 209zł (wyżywienie) = 297zł
5 godz. - 110zł + 209zł (wyżywienie) = 319zł

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu we wrześniu 2015r. Wynoszą:

UBEZPIECZENIE – 35,00 zł (na cały rok szkolny)
WYPRAWKA - 120,00 zł (na cały rok szkolny)
KOMITET RODZICELSKI – 60,00 zł (na cały rok szkolny)
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku-Zdroju wynosi:

1godz. - 22zł + 110zł (wyżywienie) = 132zł
2 godz. - 44zł + 110zł (wyżywienie) = 154zł
3 godz. - 66zł + 110zł (wyżywienie) = 176zł
4 godz. - 88zł + 110zł (wyżywienie) = 198zł
5 godz. - 110zł + 110zł (wyżywienie) = 220zł

Podręczniki na rok szkolny 2015/2016 Pakiet "Kraina Przedszkolaka"
dla wszystkich grup wiekowych (3,4,5 lat)
Wyd. MAC autor Beata Szurowska pod red. W. Żaby-Żabińskiej

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju informuje, że w wyniku naboru na stanowiska pracy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Dobrowodzie zostały wybrane :
pani Ewa Kunat i pani Anna Wojciechowska

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju informuje, że w wyniku naboru na stanowiska pracy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku - Zdroju (PP 2) została wybrana :
pani Sylwia Widawska

Uzasadnienie:
Kandydatki na stanowisko nauczyciela spełniły wymogi formalne do zatrudnienia, a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdziły dobrą znajomość zagadnień związanych z nauczanym przedmiotem i ze specyfiką pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju

ogłasza nabór ofert na stanowiska:
I. nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju Oddział Zamiejscowy w Dobrowodzie – dwa stanowiska
wymiar: jeden pełny etat 25/25
wymiar: jeden niepełny wymiar czasu pracy 20/25

II. nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju – z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego w przedszkolu.
wymiar: pełny wymiar czasu pracy 25/25

Doświadczenie pracy w przedszkolu na w/w stanowiskach minimum 1 rok.

Zasady zatrudnienia:
1) umowa o pracę na czas określony od 1.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

Wymagania podstawowe dla zainteresowanych:
1.Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (w zakresie wychowania przedszkolnego a w przypadku II. wychowanie przedszkolne i języka angielskiego).
2.Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do zatrudnienia na określonym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
1.Obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
2.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
3.Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
4.Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
5.Umiejętność pracy w zespole.
6.Łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość.
7.Komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty:
1.CV.
2.List motywacyjny.
3.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy, kursy, szkolenia).
5.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
7.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnieniu.
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie w Publicznym Przedszkolu Nr 2, ul. Kościuszki 14, 28-100 Busko-Zdrój w godzinach od 8:00 do 13:00 w okresie: od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej od 16.07. 2015 r. do 23.07.2015 r. do godz.15:00 .
Dokumenty złożone przed lub po podanym okresie nie będą brane pod uwagę.
2.Kopertę z dokumentacją należy opisać w następujący sposób: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku – Zdroju „Nabór ofert na stanowisko nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku –Zdroju" i Nabór ofert na stanowisko nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku –Zdroju Oddziału Zamiejscowego w Dobrowodzie".
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.