^

foto1 foto2 foto3 foto4

ZAPROSZENIE

Babcie i Dziadków dzieci wszystkich grup wiekowych zapraszamy w dniu 21.01.2015r (godz.15:15) do BSCK na program artystyczny Droga Babciu Drogi Dziadku

Prosimy Rodziców o terminowe dokonywanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Za nieterminową wpłatę będą naliczane odsetki.
Zgodnie z umową dwie nieuregulowane wpłaty skutkują wypisaniem dziecka z przedszkola.

Po analizie dokumentów na stanowisko pomoc nauczyciela komisja rekrutacyjna wyłoniła dwie osoby (Jolanta Panek, Marta Lechowska), które przechodzą do II etapu naboru - rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem. Oferty pozostałych 4 kandydatek zostały odrzucone ze względów formalnych (brak podpisów na dokumentach).

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w drugiej turze naboru, komisja rekrutacyjna wybrała Martę Lechowską na stanowisko pomoc nauczyciela.

Nabór na stanowisko: pomoc nauczyciela
Publiczne Przedszkole Nr 2
w Busku – Zdroju na czas określony od 2.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju ogłasza nabór ofert na stanowisko pomoc nauczyciela.
I. Przedmiot naboru:
1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
2. Wymiar czasu pracy: cały etat,
3. Data rozpoczęcia pracy: od 2 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
4. Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku – Zdroju.
II. Wymagania:
1.Wykształcenie min. średnie;
2. Posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
6. Umiejętność pracy z dziećmi i pracy w zespole;
7. Łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość;
8. Komunikatywność, kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu, odpowiedzialność;
9. Mile widziane zdolności plastyczne (załączenie swoich prac), muzyczne.
III. Zakres obowiązków:
1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, polecanych przez nauczyciela;
2. Wykonywanie czynności wynikających z rozkładu zajęć wychowanków w ciągu dnia, a w szczególności:
- pomoc nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej;
- pomoc wychowankom w podstawowych czynnościach samoobsługowych;
- uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci;
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
- dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu;
3. Dbanie o estetykę pomieszczeń,;
IV. Wymagane dokumenty:
1. CV ze wskazaniem nr tel.;
2. List motywacyjny;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy, kursy, szkolenia);
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
6. Kopia aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
7. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
9. Oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę, a dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem''.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie w Publicznym Przedszkolu Nr 2, ul. Kościuszki 14, 28-100 Busko-Zdrój w godzinach od 8.00 do 15.00 w okresie: od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej do 10.12.2014 r. do godz. 15.00.
W przypadku wysłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do Przedszkola.
Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Kopertę z dokumentacją należy opisać w następujący sposób: Publiczne Przedszkole Nr 2
w Busku – Zdroju „Nabór ofert na stanowisko pomocy nauczyciela";
3. Procedura wyboru kandydata będzie prowadzona przez Komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola i będzie składała się z dwóch etapów: I - analiza dokumentacji aplikacyjnej (również pod kątem formalnym), II - rozmowa rekrutacyjna.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju.

Dnia 08 grudnia ( poniedziałek ) odbędzie się w Przedszkolu spotkanie ze Św. Mikołajem.Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci.