^

foto1 foto2 foto3 foto4

KRAINA PRZEDSZKOLAKA

Informujemy, że termin składania formularzy rekrutacyjnych do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju Oddział Zamiejscowy w Dobrowodzie zostaje przedłużony do 28 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00
(dodatkowa rekrutacja).
Rodziców dzieci 3 i 4 letnich zamieszkałych na terenie sołectw: Dobrowoda, Olganów, Bilczów, Budzyń, Gadawa, Baranów zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do przedszkola „KRAINA PRZEDSZKOLAKA"
w roku szkolnym 2014/2015 prosimy o wypełnienie pobranych z przedszkola - Oddziału Zamiejscowego
w Dobrowodzie lub ze strony internetowej ZOPiS (zopis.busko.pl) formularzy rekrutacyjnych.
W/w formularze należy wypełnić niebieskim długopisem, podpisać przez obojga rodziców i złożyć w przedszkolu
w Dobrowodzie do 28 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00

Informacje o Przedszkolu można uzyskać w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 14 (tel. 41-378-28-57), w Oddziale Zamiejscowym PP Nr 2 w Dobrowodzie (tel. 661 405 130), u p. Anny Kolarz – Koordynatora Projektu w Zespole Obsługi Przedszkoli i Szkół
w Busku – Zdroju, ul. Różana 2 (tel. 41-378-45-36, wewn. 33), a także u sołtysów.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju informuje, że w wyniku naboru na stanowiska pracy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku - Zdroju (PP 2) została wybrana :
Pani Celina Obora, zamieszkała w Busku-Zdroju.

Uzasadnienie:
Kandydatka na stanowisko nauczyciela spełniła wymogi formalne do zatrudnienia, a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z nauczanym przedmiotem i ze specyfiką pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju

ogłasza nabór ofert na stanowisko nauczyciela  Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju
1) nauczyciel – wymiar: niepełny wymiar czasu pracy

Zasady zatrudnienia:
1) umowa o pracę na czas określony od 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r.,

Wymagania podstawowe dla zainteresowanych:
1.Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (w zakresie wychowania przedszkolnego)
2.Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do zatrudnienia na określonym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
1.Obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
2.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
3.Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
4.Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowaniekarne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
5.Posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.
6.Umiejętność pracy w zespole.
7.Łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość.
8.Komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1.CV.
2.List motywacyjny.
3.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy, kursy, szkolenia).
5.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
7.Oświadczenie kandydata o niekaralności.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę, a dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem''.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie    w Publicznym Przedszkolu Nr 2, ul. Kościuszki 14, 28-100 Busko-Zdrój w godzinach od 8.00 do 13.00 w okresie: od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej do 13.08. 2014 r. do godz.12.00
Dokumenty złożone przed lub po podanym okresie nie będą brane pod uwagę.
2.Kopertę z dokumentacją należy opisać w następujący sposób: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku – Zdroju „Nabór ofert na stanowisko nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku –Zdroju.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju.

Wykaz podręczników do poszczególnych grup wiekowych dzieci obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015.

5 LATKI i 6 LATKI
„Odkrywam siebie. Szkoła tuż, tuż" (4 części karty pracy + wyprawka + 2 do wyboru karty aktywności)

4 LATKI
„Odkrywam siebie" - czterolatek (w tym 2 części kart pracy + wyprawka)

3 LATKI
„Odkrywam siebie" - trzylatek (w tym 2 karty pracy + wyprawka)

Opłaty za dyplomy na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 wynoszą:
- grupy „0" - 25zł
- grupy 3,4,5 – latki – 15zł