W roku szkolnym 2018/2019 Rodzic zobowiązany jest do uiszczania miesięcznej opłaty przedszkolnej w noszonej z dołu (tj. po okresie, za który jest wnoszona) w postaci bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola Nr konta: 52 8480 0004 2001 0099 9997 0001      w nieprzekraczalnym terminie do10-go dnia każdego kolejnego miesiąca. Opłata za miesiąc grudzień winna być uregulowana do 20 grudnia br. za faktyczne oraz zadeklarowane dni pobytu dziecka w przedszkolu tym miesiącu. Deklarowane dni pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu grudniu należy zgłosić do dnia 12 grudnia.

przycisk-pobierzInformacja o zasadach świadczenia przez przedszkole usług o charaktzerze dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym w roku szkolnym 2018/2019