^

foto1 foto2 foto3 foto4

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 w BUSKU ZDROJU
z dnia 22 września 2016r.

I. Postanowienia wstępne
1.Rada rodziców jest organem wewnętrznym stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
2.Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3.Rada rodziców posługuje się pieczątką.


II. Skład, struktura, tryb powoływania członków.
1.W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków przedszkola.
2.W skład rady rodziców wchodzi:
•trzech przedstawicieli wybranych w wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców każdym roku szkolnym.
4.Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
•indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,
•propozycji członków rady rodziców, rodziców bądź dyrektora.
5.Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:
•złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców,
•odwołania na wniosek rodziców członków rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
6.Kadencja rady trwa 1 rok.
7.Działalnością rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem.
8.Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, rada powołuje Prezydium Rady. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy rady.
9.W skład Prezydium wchodzą:
•Przewodniczący
•Sekretarz
•Skarbnik
10.Członkowie rady pełnią swoje funkcje społeczne.


III. Cele, zadania i kompetencje rady
1.Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:
a)współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:
•organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,
•popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,
•pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy,
•organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz przedszkola,
•uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
•wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
•współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
•organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
•pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
•udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
•wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie
z tradycją środowiska i regionu,
•rozwijanie, z pomocą rady pedagogicznej, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
•udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.
b)uchwalenie Regulaminu Rady,
c)uchwalenie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny,
d)podejmowanie uchwał dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu,
e)współpraca z innymi organami przedszkola czy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

IV. Organizacja pracy
1.Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
2.W posiedzeniach rady bierze udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
3.Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.


V. Tryb podejmowania uchwał.
1.Uchwały rady zapadają większością głosów oddanych.
2.Uchwały rady są zaprotokołowane przez sekretarza rady.
3.Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu rady.
4.Jeżeli uchwała albo inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna z dobrem dziecka, statutem przedszkola lub obowiązującymi przepisami dyrektor przedszkola może zawiesić jej wykonanie i w terminie 2 tygodni od daty jej zawieszenia uzgodnić z Radą Rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy.

VI. Sposób dokonywania posiedzeń
1.Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywana w sekretariacie przedszkola.
2.Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant.

VII. Prawa i obowiązki prezydium i członków rady
A. Zadaniem Przewodniczącego rady rodziców jest:
1.Kierowanie całokształtem prac rady rodziców.
2.Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich  do realizacji planu pracy.
3.Zwoływanie i prowadzenie rady rodziców.
4.Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.
5.Przezywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
B. Zadaniem Skarbnika rady rodziców jest:
1.Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców.
2.Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady , kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.
C .Zadaniem Sekretarza rady rodziców jest:
1.Sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszanie zawiadomienia o terminie posiedzeń rady i porządku obrad.
2.Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.

VIII. Zasady działalności finansowej rady rodziców
1.Fundusze rady rodziców mogą pochodzić z:
a)dobrowolnych składek rodziców,
b)dochodów osiągniętych z działalności rady lub jednostek działających na
jej rzecz,
c)dotacji, darowizn, prowizji ...
2.Pozyskane środki finansowe mogą być gromadzone na koncie bankowym.
3.Decyzję o formie gromadzenia i przechowywania funduszy podejmuje rada rodziców.
4.Osobami uprawnionymi do otwarcia konta bankowego, prowadzenia czeków oraz wpłacania i wypłacania gotówki są: dwie osoby wyznaczone przez Radę Rodziców oraz Dyrektor Przedszkola.
5.Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik – osoba upoważniona przez ogół rodziców.